Nona-copper(ii)-containing 18-tungsto-8-arsenate(iii) exhibits antitumor activity

Zhen Zhou, Dongdi Zhang, Lu Yang, Pengtao Ma, Yanan Si, Ulrich Kortz, Jingyang Niu, Jingping Wang
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc41628c