Enantioselective 1,3-dipolar cycloaddition of methyleneindolinones and N,N′-cyclic azomethine imines

Liang Hong, Ming Kai, Chongyang Wu, Wangsheng Sun, Gongming Zhu, Guofeng Li, Xiaojun Yao, Rui Wang
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc41507d