Label-free colorimetric assay for DNA methylation based on unmodified Au nanorods as a signal sensing probe coupled with enzyme-linkage reactions

Xiang-Juan Zheng, Jian-Ding Qiu, Li Zhang, Zhong-Xia Wang, Ru-Ping Liang
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc41486h