Is CO adequate to facilitate the formation of Pt3M (M = Fe, Ni and Co) nanocubes?

Yuxuan Wang, Zhaoyong Sun, Amar Kumbhar, Zhiping Luo, Chenyu Wang, Jun Zhang, Nathan Porter, Changmingzi Xu, Kai Sun, Benjamin Martens, Jiye Fang
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc41424h