Palladium-catalyzed Suzuki cross-coupling of N′-tosyl arylhydrazines

Jin-Biao Liu, Hui Yan, Hui-Xuan Chen, Yu Luo, Jiang Weng, Gui Lu
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc41421c