Micro-flowers changing to nano-bundle aggregates by translocation of the sugar moiety in Janus TA nucleosides

Hang Zhao, Shiliang He, Mingli Yang, Xiurong Guo, Guang Xin, Chaoyang Zhang, Ling Ye, Liangyin Chu, Zhihua Xing, Wen Huang, Qianming Chen, Yang He
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc41383g