Electrocatalytic oxidation of n-propanol to produce propionic acid using an electrocatalytic membrane reactor

Jiao Li, Jianxin Li, Hong Wang, Bowen Cheng, Benqiao He, Feng Yan, Yang Yang, Wenshan Guo, Huu Hao Ngo
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc41181h