Remarkable fluorescence change based on the protonation–deprotonation control in organic crystals

Jibo Zhang, Jinlong Chen, Bin Xu, Lijuan Wang, Suqian Ma, Yujie Dong, Bao Li, Ling Ye, Wenjing Tian
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc41171k