High catalytic activity of silicalite in gas-phase ketonisation of propionic acid

Hossein Bayahia, Elena Kozhevnikova, Ivan Kozhevnikov
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc41161c