Carborane tuning of photophysical properties of phosphorescent iridium(iii) complexes

Chao Shi, Huibin Sun, Qibai Jiang, Qiang Zhao, Jingxia Wang, Wei Huang, Hong Yan
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc40996a