A self-powered microfluidic origami electrochemiluminescence biosensing platform

Xiaowei Zhang, Jing Li, Chaogui Chen, Baohua Lou, Lingling Zhang, Erkang Wang
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc40905h