Remarkable enhancement of upconversion fluorescence and confocal imaging of PMMA Opal/NaYF4:Yb3+, Tm3+/Er3+ nanocrystals

Ze Yin, Yongsheng Zhu, Wen Xu, Jing Wang, Sai Xu, Biao Dong, Lin Xu, Shuang Zhang, Hongwei Song
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc40829a