Exploring the differences between mouse mAβ1–42 and human hAβ1–42 for Alzheimer's disease related properties and neuronal cytotoxicity

Xiaoping Lv, Wei Li, Ying Luo, Dandan Wang, Cuiqing Zhu, Zhong-Xian Huang, Xiangshi Tan
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc40779a