Thienopyrrole-expanded BODIPY as a potential NIR photosensitizer for photodynamic therapy

Yongchao Yang, Qiuli Guo, Huachao Chen, Zhikuan Zhou, Zijian Guo, Zhen Shen
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc40746b