Electrochemical synthesis of p-type Zn-doped α-Fe2O3 nanotube arrays for photoelectrochemical water splitting

Xiaopeng Qi, Guangwei She, Meng Wang, Lixuan Mu, Wensheng Shi
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc40599k