A SERS active gold nanostar dimer for mercury ion detection

Wei Ma, Maozhong Sun, Liguang Xu, Libing Wang, Hua Kuang, Chuanlai Xu
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc39087j