Imaging state of charge and its correlation to interaction variation in an LiMn0.75Fe0.25PO4 nanorods–graphene hybrid

Jigang Zhou, Jian Wang, Yongfeng Hu, Tom Regier, Hailiang Wang, Yuan Yang, Yi Cui, Hongjie Dai
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc39015b