In situ controlled growth of ZnIn2S4 nanosheets on reduced graphene oxide for enhanced photocatalytic hydrogen production performance

Juan Zhou, Guohui Tian, Yajie Chen, Xiangying Meng, Yunhan Shi, Xinrui Cao, Kai Pan, Honggang Fu
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc38999e