Highly sensitive detection of telomerase based on a DNAzyme strategy

Tian Tian, Shuang Peng, Heng Xiao, Xiaoe Zhang, Shan Guo, Shaoru Wang, Xiang Zhou, Songmei Liu, Xin Zhou
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc38818b