Dual 1,3-dipolar cycloaddition of carbon dioxide: two CO bonds of CO2 react in one reaction

Li-Li Zhao, Shun-Yi Wang, Xiao-Ping Xu, Shun-Jun Ji
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc38526d