Target synthesis of a novel porous aromatic framework and its highly selective separation of CO2/CH4

Huanyu Zhao, Zhao Jin, Hongmin Su, Jinlei Zhang, Xiangdong Yao, Huijun Zhao, Guangshan Zhu
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc38474h