Shape selective plate-form Ga2O3 with strong metal–support interaction to overlying Pd for hydrogenation of CO2 to CH3OH

Xiwen Zhou, Jin Qu, Feng Xu, Jingping Hu, John S. Foord, Ziyan Zeng, Xinlin Hong, Shik Chi Edman Tsang
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc38455a