Phenothiazine as an aromatic capping group to construct a short peptide-based ‘super gelator’

Caiwen Ou, Jianwu Zhang, Xiaoli Zhang, Zhimou Yang, Minsheng Chen
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc38409h