A self-assembled molecular nanostructure for trapping the native adatoms on Cu(110)

Liang Dong, Qiang Sun, Chi Zhang, Zhiwen Li, Kai Sheng, Huihui Kong, Qinggang Tan, Yunxiang Pan, Aiguo Hu, Wei Xu
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc38383k