Isothermal amplification system based on template-dependent extension

Hui Zhou, Su-Jin Xie, Song-Bai Zhang, Guo-Li Shen, Ru-Qin Yu, Zai-Sheng Wu
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc38358j