Use of fluorescent gold nanoclusters for the construction of a NAND logic gate for nitrite

Xiurong Yang, Jia Zhang, Chuanxia Chen, Xiaowen Xu, Xiaolei Wang
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc38298b