A charge-polarized porous metal–organic framework for gas chromatographic separation of alcohols from water

Rui-Ping Chen, Jie Zhang, Jian-Ke Sun, Min Ji, Cheng Chen, Wu-Gen Wang, Peng Wang
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc38260e