Molecular evidence for the intermolecular S⋯S interaction in the surface molecular packing motifs of a fused thiophene derivative

Xuan-Yun Wang, Wei Jiang, Ting Chen, Hui-Juan Yan, Zhao-Hui Wang, Li-Jun Wan, Dong Wang
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc37990f