Divergent reactivity of nitric oxide with metal–metal quintuple bonds

Pei-Fang Wu, Shih-Cheng Liu, Yun-Jen Shieh, Ting-Shen Kuo, Gene-Hsiang Lee, Yu Wang, Yi-Chou Tsai
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc37118b