Positively charged bulk Au particles as an efficient catalyst for oxidation of styrene with molecular oxygen

Liang Wang, Bingsen Zhang, Wei Zhang, Jian Zhang, Xionghou Gao, Xiangju Meng, Dang Sheng Su, Feng-Shou Xiao
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc00309d