Inspiration from old molecules: field-induced slow magnetic relaxation in three air-stable tetrahedral cobalt(ii) compounds

Fen Yang, Qi Zhou, Yiquan Zhang, Guang Zeng, Guanghua Li, Zhan Shi, Bingwu Wang, Shouhua Feng
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc00277b