Squaramide-based tripodal receptors for selective recognition of sulfate anion

Can Jin, Man Zhang, Lin Wu, Yangfan Guan, Yi Pan, Juli Jiang, Chen Lin, Leyong Wang
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc00196b