Reduction of the dihalocyclopentasilanes. A quest for a homocyclic silylene

Xu-Qiong Xiao, Hui Zhao, Zheng Xu, Guoqiao Lai, Xiao-Lin He, Zhifang Li
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc00114h
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication