Evaluation of a new passive sampler using hydrophobic zeolites as adsorbents for exposure measurement of indoor BTX

Zhengjian Du, Jinhan Mo, Yinping Zhang, Xinxiao Li, Qiujian Xu
  • Analytical Methods, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3ay40600h