Electrochemical bisphenol A sensor based on carbon nanohorns

Guifang Xu, Lingshan Gong, Hong Dai, Xiuhua Li, Shupei Zhang, Shuangyan Lu, Yanyu Lin, Jinghua Chen, Yuejin Tong, Guonan Chen
  • Analytical Methods, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3ay40394g