A ratiometric fluorescent sensor for Ag+ based on 8-hydroxyquinoline platform in aqueous media

Huajie Xu, Zhaodi Liu, Liangquan Sheng, Deqian Huang, Hong Zhang, Chongfu Song, Mingming Chen, Wuyang Hua
  • Analytical Methods, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3ay40277k