Analytical techniques for single-liposome characterization

Chaoxiang Chen, Shaobin Zhu, Tianxun Huang, Shuo Wang, Xiaomei Yan
  • Analytical Methods, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3ay40219c