DNA-stabilized silver nanoclusters with guanine-enhanced fluorescence as a novel indicator for enzymatic detection of cholesterol

Min Duan, Yunlin Peng, Liangliang Zhang, Xiangyu Wang, Jia Ge, Jianhui Jiang, Ruqin Yu
  • Analytical Methods, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3ay40118a