Peptide-tight ESI/MSn analysis with segment of liquid chromatography effluent

Lei Nie, Guobin Xu, Ji Ji, Qingping Liu, Huizhi Fan, Baohong Liu, Pengyuan Yang
  • Analytical Methods, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3ay40095f