An angle-scanning surface plasmon resonance imaging device for detection of mismatched bases in caspase-3 DNA

Chao Zhou, Wei Jin, Ying Zhang, Mengchao Yang, Liancheng Xiang, Zhongyu Wu, Qinhan Jin, Ying Mu
  • Analytical Methods, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3ay26602h