Sensitive determination of colchicine at carbon paste electrode doped with multiwall carbon nanotubes

Kai Zhang, Jing Zhou, Jie Liu, Kunjing Li, Yinfeng Li, Lingxi Yang, Baoxian Ye
  • Analytical Methods, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3ay26514e