Rapid simultaneous quantitative determination of terpenoids in Tripterygium wilfordii Hook F by ultra-high-performance liquid chromatography coupled with quadrupole time-of-flight mass spectrometry

Rongjie Zhuo, Liangxiao Zhang, Li Wang, Guoshun Shan, Qianxu Yang, Xiaoyan Yuan, Hongbin Xiao
  • Analytical Methods, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3ay26501c