Colorimetric anticancer drug detection by gold nanoparticle-based DNA interstrand cross-linking

Xiaoji Xie, Renren Deng, Feng Liu, Wei Xu, Sam Fong Yau Li, Xiaogang Liu
  • Analytical Methods, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3ay26422j