Ionic liquid–carbon nanotube composites as scaffolds in the determination of tetrachlorobenzene: electrochemical impedance technique

Yan Wei, Zhong-Gang Liu, Xing Chen, Jin-Huai Liu, Xing-Jiu Huang
  • Analytical Methods, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3ay00022b