Graphene bridged enzyme electrodes for glucose biosensing application

Jingquan Liu, Na Kong, Aihua Li, Xiong Luo, Liang Cui, Rui Wang, Shengyu Feng
  • The Analyst, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3an36929c