A tyrosinase biosensor based on ordered mesoporous carbon–Au/l-lysine/Au nanoparticles for simultaneous determination of hydroquinone and catechol

Yi Zhang, Guiqiu Chen, Guide Yang, Xiaoxia Lei, Mengshi Wu, Lin Tang, Yaoyu Zhou, Guangming Zeng, Zhen Li, Yuanyuan Liu
  • The Analyst, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3an36928e
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication