Prenatal diagnosis of trisomy 21 by quantitatively pyrosequencing heterozygotes using amniotic fluid as starting material of PCR

Hui Ye, Haiping Wu, Huan Huang, Yunlong Liu, Bingjie Zou, Lizhou Sun, Guohua Zhou
  • The Analyst, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3an36903j