Facile synthesis of functionalizated carbon nanospheres for determination of Cu2+

Jiajia Zhang, Changming Cheng, Ying Huang, Lei Qian, Baozhan Zheng, Hongyan Yuan, Yong Guo, Dan Xiao
  • The Analyst, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3an36802e