Dianthracene–cyclen conjugate: the first equal-equivalent responding fluorescent chemosensor for Pb2+ in aqueous solution

Hao-Ran Xu, Kun Li, Qiang Liu, Tian-Ming Wu, Ming-Qi Wang, Ji-Ting Hou, Zeng Huang, Yong-Mei Xie, Xiao-Qi Yu
  • The Analyst, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3an36789d