Role of three-body recombination for charge reduction in MALDI process

Yiming Lin, Zhibin Yin, Xiaohua Wang, Weifeng Li, Wei Hang
  • The Analyst, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3an36749e